αρχική   gynfert.gr    

Επίδραση δοσολογίας 17β-Ε2 & διυδρογεστερόνης στην παραγωγή θρομβίνης. Παρουσίαση στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαευτικής & Γυναικολογίας, 17-20/5/2012, Θεσσαλονίκη

Ε2012

Γεροτζιάφας Γ., Τσάκος Η., Μπίμπα Κ., Τολίκας Α.,   Rousseau A., Elalamy I., Γκαλέα Β.

*Ινστιτούτο θρόμβωσης και αιμόστασης & Κέντρο Γυναικολογίας & Γονιμότητας, Θεσσαλονίκη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ορμονική θεραπεία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο φλεβοθρόμβωσης. Συνεπώς, συνιστάται η χρήση της χαμηλότερης δυνατής αποτελεσματικής δόσης που απαιτείται για τη θεραπεία των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης,  με στόχο την ελαχιστοποίηση του  κινδύνου πρόκλησης θρομβο-εμβολικών φαινομένων, αν και ο κίνδυνος αυτός ακριβώς δεν έχει πλήρως μελετηθεί.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της μελέτης είναι η σύγκριση της επίδρασης της συνηθισμένης δόσης 17βήτα – οιστραδιόλης (17-β E2) σε σχέση με μια χαμηλότερη δόση στην παραγωγή θρομβίνης (TG).

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

Σε μια, προοπτική, τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη με χρήση placebo, μελέτη διάρκειας 2 μηνών,  υγιείς μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, έλαβαν τυχαιοποιημένα 1mg ή 2mg 17-β E2).  (Ε1, n=24 και Ε2, n=26 αντίστοιχα) με 10mg Διυδρογεστερόνη ή placebo (PL, n=22).

Τα επίπεδα αίματος των παραγόντων VII, X,VIII και ΙΙ μελετήθηκαν πριν  και μετά τη θεραπεία καθώς επίσης και γένεση θρομβίνης προκληθείσα από τον σιτικό παράγοντα, ο οποίος επιτρέπει τη μελέτη διαφόρων φάσεων της διαδικασίας της θρόμβωσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το ανώτατο επίπεδο της θρομβίνης ήταν υψηλότερη στους ασθενείς που έλαβαν ορμονική θεραπεία  (Ε1: 42,39 +/- 50,23nm, E2:31.08+/-85.86nm vs 10.52+/-40.63 nm, P=0.002 και P=0.01).

Ο χρόνος που απαιτήθηκε για την επίτευξη του υψηλότερου σημείου  (PL:0.26+/-0.69min vs. E1:-0.26+/- 0.80min, E2:-0.55+/-0.79min, P<10(-3) και ο μέσος χρόνος της φάσης μεγιστοποίησης της γένεσης θρομβίνης ήταν σημαντικά αυξημένος.

Από τους θρομβικούς παράγοντες  που μελετήθηκαν, μόνο τα επίπεδα του παράγοντα VII ήταν σημαντικά αυξημένα έπειτα από την έναρξη της θεραπείας.

Οι 2 δόσεις της 17-β Ε2 παρήγαγαν σε παρόμοιο βαθμό μία επιτάχυνση της φάσης  έναρξης και της  φάσης μεγιστοποίησης του ιστικού παράγοντα θρομβίνης και μια σημαντική αύξηση της θρομβωτικής ικανότητας του παράγοντα VII.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Postmenopausal hormone replacement therapy and cardiovascular disease: the value of transdermal estradiol and micronized progesterone.

Mueck AO., Climacteric. 2012 Apr;15 Suppl 1:11-7.

Comparison of two different types of hormone therapy effects on haemostatic parameters in early postmenopausal women].

Tasić L, Dunjić R, Vasiljević M, Dikić S, Jurisić A, Tasić D.Srp Arh Celok Lek. 2011 Jan-Feb;139(1-2):52-7.

Keywords: μαιευτική, γυναικολογία, φλεβοθρόμβωση, θρομβίνη, 17β-οιστραδιόλη, εμμηνόπαυση.